Publikacja uchwały NR XXIX/247/17 Rady Miejskiej w Głubczycach w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

4 kwietnia 2017r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego została opublikowana uchwała nr XXIX/247/17 RM w Głubczycach w sprawie sieci szkół funkcjonującej w gminie Głubczyce od 1 września 2017r.

§ 2. Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im M. Skłodowskiej Curie z siedzibą w Głubczycach  ul. Kochanowskiego 31 przekształca się w ośmioletnią szkołę podstawową: 1) nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa Nr 3 im. M. Skłodowskiej Curie w Głubczycach; 2) siedziba szkoły: Głubczyce, ul. Kochanowskiego 31; 3) dzień rozpoczęcia działalności szkoły: 1 września 2017 r.; 4) rok szkolny, w którym rozpocznie się kształcenie w I klasie: 2017/2018; 5) dzień zakończenia działalności gimnazjum: 31 sierpnia 2017 r.

Treść opublikowanej uchwały

uchwała wchodzi w życie 14 dni po opublikowaniu w Dz.U.

Skip to content