Powrót do Administrator Danych Osobowych

Monitoring wizyjny

Klauzula informacyjna- monitoring SP 3 Głubczyce

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej) RODO informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w obszarze monitoringu wizyjnego jest Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Skłodowskiej-Curie  w Głubczycach, ul. Kochanowskiego 31, 48- 100 Głubczyce, nr tel. 77 485 27 02, adres e-mail: sekretariat@sp3glubczyce.pl
 2. Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw. Jest nim pan Andrzej Pawłowicz, adres e-mail: iod@glubczyce.pl
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów  i pracowników oraz ochrony mienia. Podstawami prawnymi przetwarzania są natomiast;
 • 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe w związku z art. 68 ust. 1 pkt 6 – doprecyzowanie zasad realizacji zadania dyrektora szkoły – zapewnienie bezpiecznych warunków zajęć i pracy oraz z art. 154 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;
 • 6 ust.1 lit. e. RODO – przetwarzanie danych osobowych w obszarze monitoringu wizyjnego w interesie publicznym.
 1. Zgodnie z aktami prawnymi wymienionymi w pkt. 3 zakres danych osobowych w przypadku monitoringu wizyjnego obejmuje Pani/Pana/dziecka wizerunek.
 2. Dane osobowe (wizerunek) będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
 3. Nie przekazujemy Pani/Pana danych osobowych poza teren Polski.
 4. Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych (wizerunku) w przypadku monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej Nr 3 w Głubczycach wynosi 30 dni. Po upływie tego okresu uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe, podlegają usunięciu przez nadpisanie, z wyjątkiem sytuacji, w których nagrania zostały zabezpieczone, zgodnie z odrębnymi przepisami.
 5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu:
 • prawo dostępu do swoich danych na nagraniach;
 • prawo do usunięcia danych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania;
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych) – w przypadku, gdy uważa Pani/Pan, że przetwarzamy Pani/Pana/dziecka dane niezgodnie z prawem.
Skip to content