Powrót do Dla uczniów

Rzecznik Praw Ucznia

Pani Marta Pawlak

Plan pracy Rzecznika Praw Ucznia 

Rzecznik Praw Ucznia działa w oparciu o następujące dokumenty:

– Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej,

– Powszechna Deklaracja Praw Człowieka,

– Konwencja o Prawach Dziecka,

– Ustawa o Systemie Oświaty,

– Statut Szkoły,

– Wewnątrzszkolne Ocenianie,

– Przedmiotowe ocenianie.

Plan pracy Rzecznika Praw Ucznia 

1. Przeciwdziałanie łamaniu praw ucznia w szkole i poza nią.

2. Zwiększanie świadomości prawnej uczniów SP3 w Głubczycach.

3. Działania na rzecz zmiany wadliwych i krzywdzących zapisów dla uczniów w regulaminach.

4. Propagowanie praw ucznia w szkole.

5. Współpraca z Samorządem Uczniowskim w zakresie upowszechniania praw i obowiązków ucznia.

5. Świadczenie pomocy uczniom (jak korzystać z praw i szanować prawa innych).

6. Prowadzenie negocjacji między uczniem a nauczycielem lub innymi stronami sporu.

7. Dbałość o przestrzeganie przez uczniów, nauczycieli, rodziców (prawnych opiekunów) statutu szkoły i innych regulaminów wewnątrzszkolnych.

8. Pomoc uczniom w rozwiązywaniu trudnych spraw zgodnie z obowiązującymi przepisami i poszanowaniem prawa i godności osobistej.

9. Udostępnianie uczniom regulaminów szkolnych i innych przepisów mówiących o prawach dziecka oraz wyjaśnianie ich sensu.

10. Prowadzenie działań mediacyjnych w sytuacjach spornych, trudnych  i nietypowych.

11. Występowanie w interesie indywidualnym jak i grupowym. 12. Współpraca dla dobra uczniów z dyrekcją, pedagogiem szkolnym, psychologiem i instytucjami pozaszkolnymi.

Skip to content