Komunikat dyrektora szkoły

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Głubczycach
informuje, że zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się w poniedziałek tj.
29.04.2019 r.

Komunikat dotyczący akcji strajkowej w SP 3

W dniu 26 kwietnia 2019r. nadal trwa akcja strajkowa.
Szkoła zapewnia zajęcia opiekuńcze.

Egzamin ósmych klas 15, 16, 17.04.2019r.

Sala 1 (gimnastyczna) – młodzież z sal 32, 33, 34, 21

Sala 33 – młodzież z sal 25, 35

Sala 34 – młodzież z sali 36

Sala 35 – młodzież z sali 37

Sala 40 – młodzież z sali 27

Egzamin gimnazjalny

Egzamin gimnazjalny w dniach 10-11.04.2019r. odbędzie się w następujących miejscach:

Do sali 33 przechodzą uczniowie z sal 33 i 25

Do sali 34 przechodzą uczniowie z sal z 40, 27, 21

Do sali 35 przechodzą uczniowie z sal z 34

Do sali gimnastycznej przechodzą uczniowie z sal z 37, 36, 35

Strajk

8 kwietnia 2019 rozpoczął się bezterminowy strajk szkolny.

Komunikat Dyrektora Szkoły

Informuję, że w dniu 10, 11, 12.04.2019 r. zostanie przeprowadzony egzamin dla 3 klas gimnazjalnych. Są to dla pozostałych klas dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych, podane do wiadomości we wrześniu 2018 r.

Dyrektor SP3
Bożena Majka

Informacja o możliwym strajku

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 w Głubczycach informuje, że nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi są w sporze zbiorowym dot. żądania podwyższenia wynagrodzeń zasadniczych, co oznacza przystąpienie do akcji strajkowej od 8 kwietnia 2019 r. W związku z tym dyrektor szkoły nie jest w stanie  zapewnić ciągłości zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Zwracam się do Państwa z prośbą o zrozumienie sytuacji i jeżeli strajk dojdzie do skutku, zapewnienie opieki dzieciom od 8 kwietnia 2019 r.

Dodatkowo informuję, że zgodnie z przepisami zaistnienie okoliczności uzasadniających konieczność sprawowania przez pracownika osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8 z powodu nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza, jest usprawiedliwioną nieobecnością pracownika w pracy. Stanowi tak § 3 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 roku w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1632). Dowodem usprawiedliwiającym nieobecność w pracy z tego powodu jest oświadczenie pracownika.

Okres usprawiedliwionej nieobecności rodzica w pracy z powodu zamknięcia przedszkola lub szkoły, jest okresem, za który pracownik otrzymuje zasiłek opiekuńczy. Wynika to z treści art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1368 ze zm.). Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, zasiłek opiekuńczy przysługuje przez okres zwolnienia od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki, w tym przypadku nie dłużej jednak niż przez okres 60 dni w roku kalendarzowym. Miesięczny zasiłek opiekuńczy wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku (art. 35 ust. 1 ustawy).  Powyższe uprawnienie przysługuje rodzicom, współmałżonkowi albo współmałżonce rodzica oraz osobom, które przysposobiły dziecko lub przyjęły na wychowanie i utrzymanie. Uprawnienie do zasiłku nie przysługuje jednak, gdy inni członkowie rodziny pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym, mogą zapewnić dziecku opiekę.

W przypadku strajku od 8 do 9 kwietnia 2019 r. w szczególnych przypadkach Dyrektor SP 3 w Głubczycach zapewni opiekę nad dziećmi, które nie mogą pozostać w domu. Natomiast od 10 kwietnia 2019 r. dzieciom, które nie mogą pozostać w domu zapewniona będzie opieka w Szkole Podstawowej nr 2 w Głubczycach ul. Kochanowskiego 2.

Dyrektor SP3
Bożena Majka

Projekt edukacyjny – Poznajemy kulturę Wielkiej Brytanii

Projekt edukacyjny – Poznajemy kulturę Wielkiej Brytanii – galeria

Gościmy przedszkolaków czyli Dzień Otwarty w naszej szkole

Gościmy przedszkolaków czyli Dzień Otwarty w naszej szkole – galeria

Jak zrobić film…?

Uczniowie klas gimnazjalnych w ramach zajęć informatyki zajmowali się edycją filmów. Zapraszamy do oglądania przykładowych dzieł.

Kontynuuj czytanie